OBCHODNÉ PODMIENKY

PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO PORTÁLU

 

Názov spoločnosti: T&J Invest s.r.o.
Ulica a číslo: Sovietskych hrdinov 242
Mesto a PSČ: Svidník, 089 01
Štát: Slovensko
IČ: 50991698
DIČ: 2120564259
IČ DPH: SK2120564259

SME PLATCAMI DPH!

ZODPOVEDNÁ OSOBA A KONTAKT
Zodpovedná osoba: Tomáš Dubec
Tel. kontakt: 0918 776 915
Email: info@renots.sk
tomas.ddubec@renots.sk

 

PRACOVNÁ DOBA: 9:00 - 15:00
 

1) O REGISTRÁCII


"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe na stránke "www.renots.sk" a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu "www.renots.sk", v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti."

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do týždňa a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 100kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: "info@renots.sk", alebo na uvedenej pevnej adrese. Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) PRIJATIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY, KÚPNA ZMLUVA

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. Produkty zobrazené na eshope môžu mať rozličné názvy, popisy pre zaručenie kompatibility produktov. Pri alternatívnych toneroch na produkte nieje identický názov z originálnym tonerom, aby nedochádzalo k porušovaniu patentových práv. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

STORNO OBJEDNÁVKY
Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) DRUHY DOPRAVY VEREJNÝMI PREPRAVCAMI:

OSOBNÝ ODBER
Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať "8:00-16:00", mimo túto dobu po dohode.

TOVAR DORUČOVANÝ PREPRAVNOU BALÍKOVOU FIRMOU GLS.
- Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 3,90, - €. 
- Cena prepravy zahŕňa telefonické kontaktovanie zákazníka, pre prípadnú zmenu doby či miesta doručenia. 
- U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. 
- Reklamácia zásielky je možná do 14 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

POZOR! POKIAĽ JE BALÍK VIDITEĽNE POŠKODENÝ, ALEBO AK JE PORUŠENÁ OCHRANNÁ PÁSKA, UPLATNITE REKLAMÁCIU PRIAMO U PREPRAVCU. ZA ŠKODY VZNIKNUTÉ PRI PREPRAVE NENESIE DODÁVATEĽ ZODPOVEDNOSŤ.
Zásielka je zvyčajne doručená od 24 do 48 hodín. Do 24 hodín pri objednávke do 15:00 hodine. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom a SMS správou.

4) ZÁRUKA

Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

V prípadne, ak ste si positili zodpovednosť voči poškodeniu tlačiarne a chcete ju nárokovať, je potrebné tlačiaren poslať k nám ihneď po zistení chyby na adresu našej spoločnosti.

5) ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6) PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

"Formulár pre odstúpenie od zmluvy"

Na stiahnutie odstupenie od zmluvy

 
7) DORUČENIE A DODACIE PODMIENKY

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

AKO POSTUPOVAŤ PRI VRÁTENÍ TOVARU:
Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.
AKO ZÁSIELKU PRIPRAVIŤ
Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 7 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

8) SPÔSOBY ÚHRADY

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. 
Platba dopredu - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet 
Dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti + 1,00€ za dobierku.
Osobný odber - platí sa na splatnosť faktúry. Peniaze v hotovosti neprijímame pri osobnom odbere.

9) REKLAMÁCIE

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

10) ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV
 

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

 Odkaz na SOI pre alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov TU!

11) REKLAMAČNÝ PORIADOK

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

AKO POSTUPOVAŤ
V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu - "Tomáš Dubec, Sov. hrdinov 242, 089 01, Svidník". Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váš "www.renots.sk"

12) ELEKTRONICKÁ FAKTÚRA

Faktúru obsahujúcu základné údaje, podľa zákona o účtovníctve,zákona o účtovníctve 431/2002 Z.z a znení neskorších predpisov, dostane Kupujúci formou prílohy, elektronicky podpísanu do 15 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci s týmto súhlasí.

 

Obchodné podmienky sú platné od 01.05.2018 do odvolania!
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
08001 Prešov 1

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Tel.: 051/77 21 597
Fax: 051/77 21 596 
E-mail: pr@soi.sk

 

OBCHODNÉ PODMIENKY PROGRAMU “OVERENÉ ZÁKAZNÍKMI” PREVÁDZKOVANÉHO NA PORTÁLI HEUREKA.SK
 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA, POPIS SLUŽBY

1.1. Tieto Obchodné podmienky programu “Overené zákazníkmi” (ďalej len „OP Overené zákazníkmi“) vydáva spoločnosť Naspers OCS Czech Republic s.r.o., sídlom Karolinská 650/1, 186 00  Praha 8, Česká republika, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, ako prevádzkovateľ portálu Heureka.sk, za účelom úpravy práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Obchodníkmi, zaradenými do služby “ Overené zákazníkmi“.

1.2. Tieto OP Overené zákazníkmi sú súčasťou Zvláštnych podmienok užívania Portálu v zmysle čl. 1.2.2. Podmienok užívania nákupnej galérie Heureka.sk, dostupných na http://info.heureka.sk/podminky-uzivani/ (ďalej len „Podmienky“), ktoré sa na vzťah medzi Obchodníkom a Prevádzkovateľom vzťahujú v rozsahu, v akom tieto OP Overené zákazníkmi nestanovia inak. Na tieto OP Overené zákazníkmi sa vzťahuje výklad pojmov podľa čl. 1.3. Podmienok, ak nie je v týchto OP Overené zákazníkmi označený odlišný pojem a definovaný jeho výklad.

1.3. V rámci Portálu Prevádzkovateľ ponúka službu „Overené zákazníkmi“ (ďalej len „Služba“), spočívajúcu v získavaní a spracovávaní reakcií od zákazníkov Obchodníkov prostredníctvom automatizovanej elektronickej komunikácie, formou dotazníkov zasielaných zákazníkom Obchodníkov a týmito zákazníkmi vyplnených (ďalej len „Dotazník“). Za zákazníkov sa pre účely týchto OP Overené zákazníkmi pokladajú osoby, ktoré s Obchodníkom prostredníctvom jeho E-shopu uzatvorili kúpnu alebo inú obdobnú zmluvu, pričom nie je rozhodné, či sú tiež užívateľmi Portálu (ďalej len „Zákazníci“).

1.4. Prevádzkovateľ Službu poskytuje tým Obchodníkom, ktorí sú registrovaní na Portáli a odosielajú na Portál ponuky tovaru a služieb spôsobom podľa čl. 3 Podmienok, a ktorí s Prevádzkovateľom uzatvorili zmluvu o spolupráci pri poskytovaní služby „Overené zákazníkmi“. 

1.5. Tieto OP Overené zákazníkmi sa vzťahujú na vzťah medzi Prevádzkovateľom a Obchodníkom, týkajúci sa poskytovania a užívania Služby, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o spolupráci pri poskytovaní služby Overené zákazníkmi, uzavretej podľa čl. 2. (ďalej len „Zmluva“).

 

2. REGISTRÁCIA K UŽÍVANÍ SLUŽBY, UZATVORENÍ A TRVANÍ ZMLUVY

2.1. Obchodník, ktorý sa registroval na užívanie Portálu, je oprávnený registrovať sa na užívanie Služby v rámci svojho užívateľského rozhrania, ku ktorému mu bol pre účely užívania Portálu Prevádzkovateľom vytvorený prístup na http://sluzby.heureka.sk.  

2.2. V rámci registrácie je Obchodník oboznámený so znením týchto Podmienok, s ktorým vyjadrí svoj súhlas zakliknutím checkboxu. Odoslanie registrácie vrátane pristúpenia na znenie Podmienok je považované za návrh na uzatvorenie Zmluvy. Zmluva je uzatvorená prijatím potvrdzujúceho e-mailu, odoslaného Prevádzkovateľom Obchodníkovi na jeho e-mailovú adresu, registrovanú na Portáli.

2.3. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvu je možné ukončiť výpoveďou, odoslanou elektronickými prostriedkami prostredníctvom e-mailu a administračného rozhrania, s výpovednou lehotou jeden mesiac. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený ukončiť Zmluvu odstúpením z dôvodov stanovených týmito Podmienkami. Trvanie Zmluvy je podmienené trvaním registrácie E-shopu na Portáli. 

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI OBCHODNÍKA

3.1. Obchodník sa zaväzuje umiestniť do poslednej fázy všetkých objednávok Zákazníkov vykonaných  v E-shopoch Obchodníka bez ohľadu na to, či bola objednávka urobená prostredníctvom Portálu alebo nie, aplikačný skript, pomocou ktorého dôjde k odoslaniu e-mailovej adresy Zákazníka do databázy Prevádzkovateľa (ďalej len „Skript“). Skript a jeho technická špecifikácia sú Obchodníkovi k dispozícii on-line v jeho užívateľskom rozhraní na http://sluzby.heureka.sk. Prevádzkovateľ udeľuje Obchodníkovi licenciu – oprávnenie použiť Skript v rámci procesu objednávky Tovaru na E-shope, a to výlučne pre účel stanovený Zmluvou a počas jej trvania.

3.2. Obchodník nie je oprávnený poskytovať Prevádzkovateľovi pomocou Skriptu e-mailové adresy Zákazníkov, ktorí kedykoľvek pred uskutočnením príslušnej objednávky prejavili nesúhlas so zasielaním elektronickej pošty od Obchodníka podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Možnosť odmietnuť ďalšie zasielanie Dotazníkov je Zákazníkovi Prevádzkovateľom umožnená v každom jednotlivom Dotazníku. Obchodník je povinný Prevádzkovateľa informovať o každom nesúhlase Zákazníka so zasielaním elektronickej pošty, ktorý získa odlišným spôsobom než využitím možnosti vyjadrenia nesúhlasu poskytnutej v jednotlivých Dotazníkoch podľa predchádzajúcej vety. Obchodník v plnom rozsahu zodpovedá za škodu, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne v súvislosti s porušením povinností podľa tohto odseku.

3.3. Obchodník je odo dňa účinnosti Zmluvy povinný informovať Zákazníkov v zmysle § 15 odst. 1 písm. e) zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (prostredníctvom obchodných podmienok, podmienok použitia, kúpnej zmluvy alebo iného dokumentu, ktorým sa riadi jeho vzťah so Zákazníkmi) o tom, že e-mailová adresa Zákazníka, pokiaľ sama predstavuje osobný údaj v zmysle vyššie uvedeného predpisu, je poskytovaná Prevádzkovateľovi ako Sprostredkovateľovi osobných údajov za účelom vygenerovania Dotazníka. 

3.4. Obchodník nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom narúšať objektívnosť a skresľovať pravdivosť Dotazníkov, a to najmä ovplyvňovaním výberu Zákazníkov, ktorým má byť Dotazník odoslaný, vypĺňaním Dotazníka zo strany zamestnancov Obchodníka alebo ním poverených osôb, alebo nabádaním Zákazníkov k pozitívnemu hodnoteniu. Obchodník nie je oprávnený Zákazníka akokoľvek postihovať za odoslanie negatívneho hodnotenia, napríklad ponúkaním menej výhodných cien v porovnaní s inými Zákazníkmi, odstúpením od uzavretej kúpnej zmluvy, odmietnutím ďalšieho predaja tovaru alebo služieb atď. V prípade, že k takému konaniu na strane Obchodníka dôjde, je Prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Ustanovenia tohto článku nemajú žiadny vplyv na právo Obchodníka reagovať na hodnotenie Zákazníkov spôsobom umožneným Prevádzkovateľom. 

3.5. Obchodník je povinný neodkladne informovať Prevádzkovateľa o akejkoľvek zmene jeho údajov, zadaných na Portáli, v zmysle čl. 4.4.4. Všeobecných obchodných podmienok Heureka.sk pre Obchodníkov, dostupných na http://sluzby.heureka.sk/napoveda/vseobecne-podminky/ (ďalej len „Obchodné podmienky“), ktorými sa rovnako riadi postup v prípade zmeny prevádzkovateľa E-shopu. 

3.6. V prípade, že E-shop Obchodníka na základe hodnotenia Zákazníkov získa certifikát „Overené zákazníkmi“, alebo iné hodnotenie, vydávané Prevádzkovateľom na základe vopred stanovených kritérií, uverejnených na Portáli, nie je Obchodník oprávnený tento certifikát či iné hodnotenie umiestniť na stránky iného E-shopu, aj keď prevádzkovaného rovnakým Obchodníkom, ku ktorému však certifikát či hodnotenie  neboli vydané. 

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

4.1. Prevádzkovateľ je povinný vygenerovať pre Obchodníka Dotazník pre účely jeho odoslania tým Zákazníkom, ktorých e-mailové adresy boli pomocou Skriptu Prevádzkovateľovi poskytnuté, a to spôsobom, aby bolo možné odoslať ho z e-mailové adresy Obchodníka v lehote desiatich (10) dní od ich poskytnutia. Prevádzkovateľ je oprávnený zaistiť odoslanie Dotazníkov Zákazníkovi v mene Obchodníka.

4.2. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnuté adresy uchovávať výlučne pre účely zhromažďovania a poskytovania informácií o jednotlivých vyplnených Dotazníkoch tým Zákazníkom, ktorí sú zároveň Užívateľmi  Portálu. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený uchovávať e-mailové adresy tých Zákazníkov, ktorí vyslovili nesúhlas so zasielaním Dotazníka alebo poskytnutý súhlas odvolali pre účely zamedzenia odosielania Dotazníka týmto Užívateľom.  

4.3. Prevádzkovateľ nie je oprávnený e-mailové adresy a všetky ďalšie informácie získané podľa Zmluvy poskytovať akýmkoľvek tretím osobám, s výnimkou prípadov, keď mu tak ukladá zákon. 

4.4. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť Zákazníkom možnosť zhromažďovať odoslané Dotazníky v rámci internetového rozhrania užívateľského profilu Zákazníka na Portáli. 

4.5. Prevádzkovateľ je povinný:

4.5.1. spracovať vyplnené Dotazníky a publikovať výsledné hodnotenia podľa týchto Dotazníkov na stránkach Portálu a zaslať kópiu vyplneného Dotazníka Obchodníkovi;

4.5.2. umožniť Obchodníkovi reagovať na každý vyplnený Dotazník, ktorého kópiu mu odošle;

4.5.3. zaistiť technický chod Služby, najmä jej adekvátnu dostupnosť;

4.5.4. zaistiť funkčnosť Skriptu;

4.5.5. upozorniť Obchodníka na akékoľvek negatívne reakcie jeho Zákazníkov v súvislosti so Službou.

4.6. Minimálny interval medzi zasielaním jednotlivých Dotazníkov, týkajúcich sa jedného E-shopu, je 180 dní. Odoslanie dvoch Dotazníkov týkajúcich sa jedného E-shopu rovnakému Zákazníkovi v kratšom intervale nie je možné. 

 

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1. Práva a povinnosti neupravené týmito OP Overené zákazníkmi sa riadia Podmienkami a Zvláštnymi podmienkami v rozsahu, v akom nie sú s týmito OP Overené zákazníkmi v rozpore a ďalej právnymi predpismi Slovenskej republiky, ak právny predpis nestanoví, že sa na právny vzťah medzi Prevádzkovateľom a Obchodníkom použije právo Českej republiky. 

5.2. Od okamihu skončenia Zmluvy nie je Prevádzkovateľ povinný generovať Dotazníky na ich odoslanie Zákazníkom a informovať Obchodníkov o výsledkoch Dotazníkov. 

5.3. Pravidlá vykonávania jednostranných zmien týchto OP Overené zákazníkmi zo strany Prevádzkovateľa stanoví čl. 9.2. Podmienok.

5.4. Tieto OP Overené zákazníkmi nadobúdajú účinnosť dňa 15.5.2014.

Nastavenie cookies
Cookies

Naše webové stránky používajú súbory cookies, ktoré nám pomáhajú s ich vylepšovaním. Aby sme cookies mohli používať, musíte nám to povoliť. Kliknutím na tlačítko "OK, súhlasím" a udeľujem tento súhlas.

Nastavení OK, súhlasím
×
Nastavenie súborov cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré webové stránky (aj tie naše) ukládajú vo Vašom webovom prehliadávači. Obsahy týchto súborov sú vymenované medzi Vaším prehliadačom a našimi servermi, prípadne na servery naších partnerov. Niektoré cookies potrebujeme, aby webová stránka mohla správne fungovať, niektoré potrebujeme k marketingovej a štatistickej analytike. Tu si môžete nastaviť, ktoré cookies budeme môcť používať.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná sa o technické súbory, ktoré sú nezbytné k správnemu chovaniu naších webových stránok a všetkých funkcií. Používajú sa mimo iného aj k ukladaniu produktov v nákupnom košíku, zobrazovanie produktov na želanie, ovláadnie filtorv, osobného nastavenia a tiež nastavenie súhlasu s používaním cookies. Pre tieto cookies nieje potrebné Váš súhlas a nieje možné ho ani odobrať.
Ovplivňujúce funkcie:
  • Konfiguračné cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a naších reklamných kampaní. Za pomoci určujeme počet návštev a zdroje návštev naších internetových stránok. Dáta získané pomocou týchto cookies spracovávame súhrne, bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétnych uživateľov nášho webu. Pokiaľ vypnete používanie analytických cookies vo vzťahu k Vašej návšteve, strácame možnosť analýzy výkonu a optimalizácií naších opatrení.
Ovplivňujúce funkcie:
  • Google Analytics - analytická návštevnosť
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Používame tiež súbory cookie a ďalšie technológie, aby sme prispôsobili náš obchod potrebám a záujmom naších zákazníkov a pripravili tak pre Vás výnimočné nákupné skusenosti. Vďaka použitiu personalizovaných súborov cookie sa môžeme vyvarovať vysvetľovaniu nežiadúcich informácií, ako sú neodpovedajúce doporučenie výrobkov, alebo neužitočné mimoriadne ponuky. Naviac nám používanie personalizovaných súborov cookie umožňuje ponúkať Vám dodatočné funkcie, ako napríklad doporučenie výrobkov prispôsobených Vaším potrebám. 
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamné) cookies používame my, alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy, alebo reklamy ako na našich stránkách, tak na stránkách tretích subjekov. Vďaka tomu môžeme vytvárať profily založené na Vaších záujmoch, tak zvané pseudonymizované profily. Na základe týchto informácií nieje spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, protože sú používané pouze pseudonymizované údaje. Pokiaľ nevyjadríte súhlas, nebudete príjemcom obsahu a reklám prispôsobených Vašim záujom.
Ovplivňujúce funkcie:
  • Google Ads